Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
2991 / 10/20/2021 Частна общинска собственост Кривина Местност: местност КРЪШЛЯН по Кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-552/14.08.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК Поземлен имот с идентификатор №: 39788.7.101
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (153.032 дка)
Кмет на Община Ценово чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост
2990 / 10/20/2021 Частна общинска собственост Кривина Местност: местност ЗАД ЛОЗЯТА по Кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-552/14.08.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК Поземлен имот с идентификатор №: 39788.46.185
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (1 дка)
Кмет на Община Ценово чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост
2989 / 10/20/2021 Частна общинска собственост Кривина Местност: местност ЗАД ЛОЗЯТА по Кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-552/14.08.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК Поземлен имот с идентификатор №: 39788.47.183
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (1 дка)
Кмет на Община Ценово чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост
2988 / 10/20/2021 Частна общинска собственост Кривина Местност: местност НОВИ МЕСТА по Кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-552/14.08.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК Поземлен имот с идентификатор №: 39788.42.319
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (12.161 дка)
Кмет на Община Ценово чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост
2987 / 10/20/2021 Частна общинска собственост Кривина Местност: местност МИЦОВ ОРМАН по Кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-552/14.08.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК Поземлен имот с идентификатор №: 39788.33.146
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (161.063 дка)
Кмет на Община Ценово чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост