Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
2810 / 8/3/2020 Публична общинска собственост Беляново Местност: местност УСОЙНИНАТА по КККР, одобрени със Заповед РД-18-548/14.08.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК Поземлен имот с идентификатор №: 03808.60.321
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (83.139 дка)
Кмет на Община Ценово чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост
2809 / 8/3/2020 Публична общинска собственост Беляново Местност: местност УСОЙНИНАТА по КККР, одобрени със Заповед РД-18-548/14.08.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК Поземлен имот с идентификатор №: 03808.60.322
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (56.141 дка)
Кмет на Община Ценово чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост
2808 / 8/3/2020 Публична общинска собственост Беляново Местност: местност УСОЙНИНАТА по КККР, одобрени със Заповед РД-18-548/14.08.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК Поземлен имот с идентификатор №: 03808.15.323
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (4.418 дка)
Кмет на Община Ценово чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост
2807 / 8/3/2020 Публична общинска собственост Беляново Местност: местност УСОЙНИНАТА по КККР, одобрени със Заповед РД-18-548/14.08.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК Поземлен имот с идентификатор №: 03808.60.324
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (54.673 дка)
Кмет на Община Ценово чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост
2806 / 8/3/2020 Публична общинска собственост Беляново Местност: местност УРДИЯТА по КККР, одобрени със Заповед РД-18-548/14.08.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК Поземлен имот с идентификатор №: 03808.17.325
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (34.358 дка)
Кмет на Община Ценово чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост