Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
1/28/2021 2346 / 7/2/2012 Ценово Кв: 64 УПИ: ХІV Номер: 260 Улица: "Хан Крум" №: 11 Местност: по кадастралния план, одобрен със Заповед №300-4-82 от 21.11.2002г. на Агенцията по кадастър, регулационен план, одобрен с Решение № 345 от 23.04.2010г. на Общински съвет Ценово.
• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (500 кв.м.)
Решение на общинския съвет
1/28/2021 2353 / 7/17/2012 Ценово Кв: 72 УПИ: ІІІ Номер: 243 Улица: "Етър" Местност: по кадастралния план, одобрен със Заповед №300-4-82 от 21.11.2002г. на Агенцията по кадастър, регулационен план, одобрен с Решение № 345 от 23.04.2010г. на Общински съвет Ценово.
• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (500 кв.м.)
Решение на общинския съвет
11/23/2020 2752 / 2/26/2020 Ценово Кв: 10 УПИ: ІІІ-984 Улица: "Христо Смирненски" Местност: кадастрален план, одобрен със Заповед № 300-4-82 от 21.11.2002г. на Агенцията по кадастър, изменение на план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № РД-11-23 от 16.02.2012г. на Кмета на Община Ценово.
• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (1870 кв.м.)
Публичен търг
11/23/2020 2751 / 2/26/2020 Ценово Кв: 10 УПИ: ІІ-983 Местност: кадастрален план, одобрен със Заповед № 300-4-82 от 21.11.2002г. на Агенцията по кадастър, изменение на план за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № РД-11-23 от 16.02.2012г. на Кмета на Община Ценово
• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (2473 кв.м.)
Публичен търг
10/15/2020 2769 / 4/21/2020 Караманово Местност: по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-551/14.08.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност "МЪРШАВ ТРАП" Поземлен имот с идентификатор №: 36316.49.139
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (365 кв.м.)
Решение на общинския съвет