Регистър на разпоредителните сделки с имоти

Сделки
Дата Акт Местоположение / Вид на имота Начин на разпореждане
11.9.2023 2347 / 2.7.2012 Ценово Квартал: 78 УПИ: ХХV Номер: 800 Улица: "Възраждане" №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: по кадастралния план, одобрен със Заповед №300-4-82 от 21.11.2002г. на Агенцията по кадастър, регулационен план, одобрен с Решение № 345 от 23.04.2010г. на Общински съвет Ценово. Поземлен имот с идентификатор №:
• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (500 кв.м.)
Решение на общинския съвет
4.7.2023 2421 / 28.1.2013 Караманово Квартал: 139 УПИ: ІІ Номер: 269 Улица: "Байкал" №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: по регулационния план на с. Караманово, одобрен с Решение № 61 от 26.04.2012г. на Общински съвет Ценово Поземлен имот с идентификатор №:
• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (1058 кв.м.)
Решение на общинския съвет
19.6.2023 882 / 25.9.2006 Новград Квартал: 43 УПИ: ХІ-82 Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: Поземлен имот с идентификатор №:
• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (700 кв.м.)
Решение на общинския съвет
28.3.2023 3199 / 24.11.2022 Ценово Квартал: УПИ: Номер: Улица: №: Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: местност СТОПАНСКИ ДВОР по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-555/14.08.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК Поземлен имот с идентификатор №: 78361.43.398
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (2654 кв.м.)
Публичен търг
15.3.2023 3216 / 7.12.2022 Новград Квартал: 81 УПИ: ІІІ-512 Номер: Улица: "Възраждане" №: 1 Блок: Вход: Етаж: Апартамент: Група: Местност: последно изменение на регулационния план, засасягащо имота, одобрено със Заповед № РД-11-127/29.08.2022г. на Кмета на Община Ценово Поземлен имот с идентификатор №:
• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (10000 кв.м.)
Публичен търг