Register of Property Disposition Deals

Deals
Date Act Location / Property Type Disposition manner
10/23/2019 2580 / 5/27/2014 Долна Студена Кв: 1 УПИ: ХІІІ Номер: 508 Улица: "Васил Левски" №: 37 Местност: по регулационния план на с. Долна Студена, одобрен с Решение № 193 от 23.04.2013г. на Общински съвет Ценово
• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (905 кв.м.)
Публичен търг
10/21/2019 2721 / 8/14/2018 Кривина Кв: 8 УПИ: ХІІ Местност: регулационен план, одобрен със Заповеди №№ 390 и 391 от 18.02.1935г., изменение на регулационния план, одобрено със Заповед № 506 от 27.07.1984г.
• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (1000 кв.м.)
Решение на общинския съвет
10/16/2019 2724 / 4/16/2019 Новград Номер: 000244 Местност: местността "ЗАД ЛОЗЯТА"
• ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (897 кв.м.)
Публичен търг
4/24/2019 2708 / 9/8/2017 Ценово Кв: 14 УПИ: ІІ-945 Улица: Цар Освободител №: 81 б Местност: Заповед № РД-11-103 от 28.08.2017г. на Кмета на Община Ценово за частично изменение на регулационния план
• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (372 кв.м.)
Публичен търг
12/4/2018 2711 / 4/19/2018 Белцов Кв: 33 УПИ: V-411 Улица: "Отличник" Местност: Заповед № РД-11-037 от 22.03.2018г. на Кмета на община Ценово за одобряване на частично изменение на план за регулация (ЧИПР)
• ЗАСТРОЕН ТЕРЕН (2081 кв.м.)
Публичен търг